راهبند بازویی اتوماتیک
(بیمارستان ثامن الائمه)

اجرای راهبند بازویی لایف ساخت ایتالیا از فعالیت های گروه فنی مهندسی آویژه در بیمارستان ثامن الائمه می باشد که با توجه به میزان تردد و عرض بازشو و کارایی مدنظر بیمارستان نصب شده است.

کنترل عبور و مرور با راهبند های اتوماتیک آویژه

ورود