درب شیشه ای اتوماتیک کشویی
(هتل پارسا)

گروه فنی و مهندسی آویژه با در نظر گرفتن تردد و کاربری هتل ، همچنین استفاده حداکثری از عرض ورودی جهت ارائه حداکثر بازشو ، درب شیشه ای کشویی به صورت دو لت ثابت دولت متحرک را با اپراتور تایوانی Dortex پیشنهاد داده است. برای این مجموعه سرویس های دوره ای نگهداری وتعمیرگروه فنی و مهندسی آویژه با در نظر گرفتن تردد و کاربری هتل ، همچنین استفاده حداکثری از عرض ورودی جهت ارائه حداکثر بازشو ، درب شیشه ای کشویی به صورت دو لت ثابت دولت متحرک را با اپراتور تایوانی Dortex پیشنهاد داده است. برای این مجموعه سرویس های دوره ای نگهداری وتعمیرات جهت پیشگیری از خرابی های احتمالی در نظر گرفته شده که به صورت ماهانه انجام می گیرد.ات جهت پیشگیری از خرابی های احتمالی در نظر گرفته شده که به صورت ماهانه انجام می گیرد.

ورود