پارکینگی

انواع درب های پارکینگی

سیستم های پارکینگی اتوماتیک به دو صورت لولایی و کشویی با توجه به نوع درب ، وزن درب ، تردد و فضای موجود قابل ارائه می باشد. وزن و میزان تردد دو پارامتر مهم جهت انتخاب سیستم های الکترومکانیک و الکتروهیدرولیک می باشد.

ورود